Board of Trustees:

  • President: Shri Ghanshyam Kakrania
  • Vice President: Shri Govind Jog
  • Secretary: Shri Gajanan Bhope
  • Joint Secretary: Shri R. R. Deshpande
  • Treasurer: Shri Ajay Shroff
  • Members: Mrs. Madhura Pande, Dr Yashodhan Bodhankar, Dr Rahul Harkut, Shri Arun Chune

Patrons of Hospital Project:

  • Shri Chandrashekhar Bhondu

PAN: AABTJ6572B


ADDRESS:Rugna Sewa Sadan, inside Ambagate, Amravati